e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

骨瘦如柴 cốt sấu như sài
♦Gầy gò như que củi. § Hình dung gầy mòn hết sức. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện : Ai hủy đích nhân, hựu kiêm liễu lao khổ, khán khán cốt sấu như sài, ẩm thực giảm thiểu, khái thấu thổ đàm, tiệm tiệm bất khởi , , , , , (Đệ cửu thập hồi).