e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

公社 công xã
♦Thời xưa, cứ 25 nhà là một công xã .
♦Chỗ tế tự thời xưa.
♦Cơ quan trong một đoàn thể tự trị.
♦Tại Pháp và Bỉ có thời kì tổ chức công xã như là một khu hành chánh nhỏ nhất.
♦Tên gọi chính phủ trong thời cách mạng tại Pháp.
♦Khu tự trị sản xuất.