e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

頒給 ban cấp
♦Ban cho, ban phát.