e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

革心 cách tâm
♦Cải hóa tâm ý. Cảm hóa lòng người.