e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

公文 công văn
♦Văn thư xử lí hoặc liên quan về công vụ. ☆Tương tự: công độc , công hàm . ★Tương phản: tư hàm , tư tín .
♦Họ kép.