e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

隱情 ẩn tình
♦Che giấu tình huống. ◇Đông Quan Hán kí : Bất gia tiên chủy, bất cảm ẩn tình, cung nhân hàm xưng thần minh , , (Hòa Hi Đặng hậu truyện ).
♦Sự tình khó thể nói ra. ◇Băng Tâm : Tạo vật giả minh minh tại thượng, khán xuất liễu ngã đích ẩn tình , (Kí tiểu độc giả , Thập tứ).
♦Thẩm độ xem xét tình thế. ◇Lễ Kí : Quân lữ tư hiểm, ẩn tình dĩ ngu , (Thiếu nghi ) Việc quân phải biết suy nghĩ về sự hiểm nguy, xem xét tình thế mà lường tính.