e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

隱君子 ẩn quân tử
♦Người hiền ở ẩn.