e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

障翳 chướng ế
♦☆Tương tự: chướng phiến .