e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

障扇 chướng phiến
♦Cái quạt lông lớn để che khi rước vua hoặc rước thần.