e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

隘害 ải hại
♦Chỗ đất hiểm yếu.