e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陰鬱 âm uất
♦Hơi độc lên ngùn ngụt.