e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陰間 âm gian, âm gián
♦Âm phủ. ★Tương phản: dương gian , dương thế . ◇Ba Kim : Tam thiếu da, Minh Phụng dã thị nhĩ môn đích nha đầu, tha phục thị liễu nhĩ bát cửu niên, nhượng ngã hảo hảo thiêu điểm tiền chỉ, miễn đắc tha tại âm gian thụ đống ai ngạ , , , , (Gia , Nhị cửu ).
♦Li gián ngầm. ◇: (Âm) Thọ hoạn chi, ư thị trùng cấu Bảo Ninh, hựu khiển nhân âm gián kì sở thân nhậm giả Triệu Thế Mô, Vương Uy đẳng , , , (Âm Thọ truyện ).