e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陰司 âm ti
♦☆Tương tự: âm phủ.