e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陛見 bệ kiến
♦Đứng dưới thềm mà gặp, yết kiến vua.