e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

錦袍 cẩm bào
♦Áo bào bằng gấm.