e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

錦衣衛 cẩm y vệ
Cấm vệ quân (nhà Minh bên Tàu).