e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

錦緞 cẩm đoạn
♦Thứ vải lụa đẹp quý. Ngày xưa dùng làm cống phẩm hoặc may áo bào, màn trướng.