e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

錦心繡口 cẩm tâm tú khẩu
♦Lòng như gấm, miệng như thêu. Nghĩa bóng là ý và lời đẹp.