e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鋸牙 cứ nha
♦Răng thú sắc như cưa.