e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鈴蘭 linh lan
♦Hoa linh lan (tiếng Pháp: muguet), linh là cái chuông