e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

酌酒 chước tửu
♦Rót rượu mời.