e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

邑尊 ấp tôn
♦☆Tương tự: ấp hầu.