e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

遏阻 át trở
♦Ngăn trở, ngăn chận, đình chỉ. ◎Như: át trở bạo lực .