e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

遏抑 át ức
♦Áp bách, áp ức. ☆Tương tự: át chế .