e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

遏制 át chế
♦Ngăn chận, đình chỉ. ☆Tương tự: át trở , trở chỉ .