e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

輿論 dư luận
♦Lời bàn bạc của đám đông, dân chúng.