e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

軫悼 chẩn điệu
♦Thương tiếc thống thiết. ◇Tống sử : Lệ bái công bộ thị lang xu mật phó sứ, nhị niên, tốt, niên lục thập cửu. Chân Tông chẩn điệu 使, , , . (Dương Lệ truyện ).