e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

軫恤 chẩn tuất
♦Quan tâm thương xót, liên mẫn.