e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

跋文 bạt văn
♦Bài phụ ở sau sách. Thường gọi gọn lại là bạt .