e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

貧困 bần khốn
♦Nghèo khổ cùng cực.