e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

貢品 cống phẩm
♦Vật để cống tiến, vật quý nhất.