e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

貝貨 bối hóa
♦Tiền bạc bằng vỏ ngao vỏ hến thời cổ.