e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

貝殼 bối xác
♦Vỏ ngao vỏ hến (ngày xưa dùng làm tiền).