e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

議程 nghị trình
♦Chương trình đề án thảo luận trong hội nghị.