e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

議會 nghị hội
♦Cơ quan do đại biểu nhân dân tổ thành, nắm quyền lập pháp. § Còn gọi là quốc hội , nghị viện .