e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

謹飭 cẩn sức
♦Cẩn thận trau dồi, ngôn hành có tiết chế.