e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

謹慎 cẩn thận
♦☆Tương tự: lưu tâm , lưu ý , tiểu tâm , thẩm thận , thận trọng .
♦★Tương phản: mạo thất , đại ý , sơ hốt , thô tâm , tùy ý .
♦Không sơ suất cẩu thả. ◇Hồng Lâu Mộng : Dã vị đích thị đại gia tề tâm, thị giá viên lí, chu toàn đắc cẩn cẩn thận thận đích , , (Đệ ngũ thập lục hồi) Cũng muốn cho mọi người hết lòng trông nom cái vườn đó cho được cẩn thận.