e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

詰屈 cật khuất
♦Quanh co, khuất khúc. ◇Vương Diên Thọ : Nham đột đỗng xuất, uy dĩ cật khuất, chu hành sổ lí, ngưỡng bất kiến nhật , , , (Lỗ linh quang điện phú 殿). § Cũng viết là cật khuất .
♦Văn từ khúc mắc khó đọc.