e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

診斷 chẩn đoán
♦Xem xét chứng trạng để đoán biết bệnh tình. ◇Lỗ Tấn : Bất năng chẩn đoán, như hà dụng dược? , ? (Tập ngoại tập thập di , Trung San tiên sanh thệ thế hậu nhất chu niên ).