e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

免除 miễn trừ
♦Bỏ đi, tha cho. ◎Như: miễn trừ hình phạt