e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

褊心 biển tâm
♦Lòng dạ hẹp hòi.