e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

裙釵 quần thoa
♦Váy và thoa cài đầu, đều là phục sức của phụ nữ, nên quần thoa mượn chỉ phụ nữ. ◇Hồng Lâu Mộng : Hà ngã đường đường tu mi thành bất nhược bỉ quần thoa tai, thật quý tắc hữu dư , (Đệ nhất hồi) Sao ta đường đường là bậc tu mi mà không bằng khách quần thoa ư, thực rất đáng thẹn.