e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蚌胎 bạng thai
♦Cái bào thai trong bụng con trai, chỉ hạt ngọc trai, tức trân châu . ◇Cao Thích : Nhật xuất kiến ngư mục, Nguyệt viên tri bạng thai , (Họa hạ lan phán quan vọng bắc hải tác ).
♦Tỉ dụ học thức tinh túy. ◇Tiêu Thống : Hàm bạng thai ư học hải, trác nhĩ siêu quần , (Cẩm đái thư thập nhị nguyệt khải , Trung lữ tứ nguyệt ).
♦Chỉ tác phẩm ưu tú. ◇Tề Kỉ : Lưỡng trục bạng thai li hạm diệu, Uổng lâm thiền thất bạn hàn hôi 耀, (Tạ tần phủ thôi quan kí , Đan đài tập ).