e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

舞弊 vũ tệ
♦Làm việc lừa gạt gian trá. ☆Tương tự: tác tệ .