e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

舊恨 cựu hận
♦Mối sầu hận cũ.