e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

舊俗 cựu tục
♦Phong tục, tập tục cũ.