e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

至理 chí lí
♦Chân lí, đạo lí chính thường. ◇Tân Đường Thư : Tử sanh chí lí, do triêu hữu mộ , (Lô Thừa Khánh truyện ).
♦Đạo lí tối cao. ◇Thẩm Ước : Chí lí thâm vi, ái yên nan đổ , (Dữ Đào Hoằng Cảnh thư ).
♦Chính trị chí thiện chí mĩ. ◇Tân Đường Thư : Chí lí chi đại, tiên đức hậu hình , (Đại Tông kỉ ).