e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

腳跡 cước tích
♦Dấu chân. ◎Như: địa thượng lưu hữu nhất đại phiến linh loạn đích cước tích .
♦Dấu vết của tiền nhân. ◎Như: thuận trước tiền nhân đích cước tích, khả phát hiện hứa đa bảo quý đích trí tuệ kết tinh , .