e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

胞衣 bào y
♦Cái nhau, cái màng của bào thai khi sinh.