e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

胞弟 bào đệ
♦Em trai ruột. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá Hình Đức Toàn tuy hệ Hình phu nhân chi bào đệ, khước cư tâm hành sự đại bất tương đồng, chỉ tri cật tửu đổ tiền, miên hoa túc liễu vi lạc , , , 宿 (Đệ thất thập ngũ hồi).